Dit is een voorbeeldpagina. Het is anders dan een blog bericht omdat het op één plek blijft en tevoorschijn komt in je site navigatie (in de meeste thema’s). De meeste mensen starten met een Over pagina dat hen voorstelt aan potentiële site bezoekers. Het zou iets als dit kunnen zeggen:

De OZIS-ketenzorg standaard

Stichting OZIS heeft in december 2008 de nieuwe communicatiestandaard OZIS-Ketenzorg vastgesteld. Met deze nieuwe standaard komt de Stichting tegemoet aan de dringende behoefte van ketenzorggroepen aan betere informatieuitwisseling ten behoeve van betere zorgverlening en efficiëntere praktijkvoering. Sinds de introductie van de zogenaamde “keten-DBC’s” is het aantal ketenzorggroepen explosief gestegen. De standaard is eerst ontworpen voor diabetes-ketenzorggroepen. Later zijn daar de varianten voor COPD/ Astma en COPD beijgekomen. In 2014 is ook de variant voor de Ouderenzorg vastgesteld.

OZIS-Ketenzorg beperkt zich tot het uitwisselen van die informatie die voor het betreffende ziektebeeld uitgewisseld mag worden naar het oordeel van de beroepsgroep. De dossierhouder bepaalt daarbij uiteindelijk welke informatie aan collega’s in de zorggroep wordt verstrekt.

De ketenzorgstandaard is in de loop van 2010 door de meeste leveranciers uitgeleverd. Het gebruik van de ketenzorgberichten wordt plaatselijk georganiseerd in overleg met de betrokken partijen. Leveranciers melden dat de ketenzorg standaard steeds meer gebruikt wordt. Het is een volwaardig geaccepteerde standaard.

Diabeteszorg

De samenstelling van het inhoudelijke profiel is voor de diabeteszorg gebaseerd op de ‘Beschrijving van de landelijk afgesproken diabetesindicatoren huisartsenzorg’ van de NHG. Met deze landelijke uniforme afspraken wordt het voor softwareleveranciers mogelijk de registratie van patiëntgegevens, de rapportage van indicatoren en de uitspoel van gegevens optimaal te ondersteunen. Uitgangspunt wordt het ketenzorg informatiesysteem door middel van de door OZIS mogelijk gemaakte onderlinge communicatie minimaal in staat wordt gesteld over deze indicatoren te kunnen rapporteren. 

COPD en CVRM

In 2010 zijn de Ketenzorgberichten voor de varianten COPD en CVRM vastgestel en gepubliceerd.

Ouderenzorg

In 2014 is de variant voor de Ouderenzorg vastgesteld.

Inhoud ketenzorgberichten

Bij huisartsen en ketenzorggroepen is er behoefte aan een overzicht van welke gegevens in de ketenzorgberichten worden uitgewisseld.

In het document ‘Inhoud OZIS-ketenzorg berichten versie 2.1‘ staat beschreven welke informatie via OZIS-ketenzorgberichten wordt uitgewisseld in het kader van ketenzorg programma’s voor Diabetes, COPD/Astma, CVRM en Ouderenzorg. Dit document is in april 2017 bijgewerkt.